Novi pravilnik

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2357

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (»Narodne novine«, broj 99/14 i 27/15) u članku 4. stavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Veličina UR iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 50, a najviše 90.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ukoliko se u obračunskom razdoblju za pojedine krajnje kupce pojave visoki iznosi isporučene toplinske energije, a ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba ne dostavi kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje, kupac toplinske energije može samostalno odlučiti o primjeni druge vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Veličina UR iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 50, a najviše 90.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ukoliko se u obračunskom razdoblju za pojedine krajnje kupce pojave visoki iznosi isporučene toplinske energije, a ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba ne dostavi kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje, kupac toplinske energije može samostalno odlučiti o primjeni druge vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.«

Članak 4.

Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i/ili zasebna mjerila toplinske energije za vlasnike posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu očitava ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba, te ih dostavlja kupcu toplinske energije u rokovima i formatu koji su utvrđeni u suglasnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba dužni su pratiti očitanje uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline i u slučaju značajnijih odstupanja obavijestiti pojedinog krajnjeg kupca.

(5) U slučaju značajnijih odstupanja iz stavka 4. ovoga članka, ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba može postupiti po odredbi stavka 3. ovoga članka ili može dostaviti kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.

(6) U slučaju da se radi o zgradi u kojoj svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i ukoliko je zadovoljen uvjet iz članka 9. stavka 3. ili članka 10. stavka 3. kupac toplinske energije može samostalno odrediti i drugu vrijednost korekcijskog faktora isporučene toplinske energije za to obračunsko razdoblje.«

Članak 5.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko je nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika došlo do promjene u načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije, kupac toplinske energije dužan je dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika prijedlog odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Kupac toplinske energije primjenjuje odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka sve dok vlasnici samostalnih uporabnih cjelina ne promijene odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuju se počevši od obračuna za listopad 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/170

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-15-03

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

 

 

2024  Stanar